wat is giantt?
algemeen
achtergronden
globale opzet
betrokkenen
privacy
update 2016
 
 
 
home

Privacy

Het GIANTT project omvat evaluatie en onderzoek, waarbij klinische en behandelingsgegevens van patiŽnten met diabetes mellitus worden verzameld uit bestaande zorgregistratiebestanden. In de Nederlandse Grondwet is het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens vastgelegd. Specifieke regels rond de bescherming van privacy zijn opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en in de wettelijke regeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), waarin het medisch beroepsgeheim is verwoord.

Met het oog op het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek, heeft de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in 2003 een herziening van de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek ("Code Goed Gedrag") opgesteld. Hierin worden de regels van de WGBO aangevuld en geconcretiseerd. Deze vorm van zelfregulering, die door het College ter Bescherming van Persoonsgegevens (CBP) in april 2004 is goedgekeurd, vormt voor het GIANTT project het uitgangspunt bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

De stuurgroep van het GIANTT project acht het belangrijk dat de gegevens, die binnen dit project verzameld en verwerkt worden, zo goed mogelijk worden beschermd. Naast de grondwettelijke rechten, staat daarbij het tegengaan van misbruik van gegevens en het streven naar openheid ten aanzien van gegevensverzameling en verwerking centraal. Het project en de bijbehorende databank zijn aangemeld bij het CBP en onder meldingsnummer 1250778 opgenomen in het CBP register.

De bij het GIANTT project betrokken zorgverleners en instellingen en hun patiŽnten moeten er op kunnen vertrouwen dat gegevens die zij ter beschikking stellen op een verantwoorde en zorgvuldige wijze worden verwerkt en beheerd. Uitgangspunt is dat gegevens zijn geanonimiseerd en uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

  • Gegevens over patiŽnten worden uitsluitend in gecodeerde vorm opgeslagen en verwerkt, zodat redelijkerwijs is uitgesloten dat deze worden gekoppeld aan een identificeerbare persoon.
  • Gegevens over zorgverleners worden eveneens in gecodeerde vorm opgeslagen. Hiermee moet worden voorkomen dat gegevens misbruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor commerciŽle doeleinden.
  • Bij publicatie van resultaten zal herleiding tot identificeerbare personen uitgesloten zijn.
  • Verwerking van gegevens vindt alleen plaats binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek en monitoring van kwaliteit van zorg.

Er wordt gebruik gemaakt van een systematische codering, zodat data uit verschillende bronnen en opeenvolgende data gecombineerd kunnen worden zonder de kans op administratieve meerlingen. Het gaat dan om zogenaamde eenrichtings-encryptie ( hash string encryptie ), waarbij een unieke code wordt gegenereerd op basis van enkele administratieve gegevens, die echter niet meer teruggezet kan worden.

Conform de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek worden patiŽnten door de zorgverlener middels een informatiefolder of brief op de hoogte gebracht van de gegevensverstrekking en de mogelijkheid daartegen bezwaar te maken. Wanneer een patiŽnt bezwaar heeft gemaakt, zal de zorgverlener daar een zodanige aantekening van maken in het dossier dat de betreffende gegevens niet worden verstrekt aan het GIANTT project.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen dat de centrale databank beheert, draagt er zorg voor dat de beveiliging van gegevens optimaal is.

  • De centrale databank is alleen toegankelijk voor de projectleiding en de onder haar verantwoordelijkheid werkzame medewerkers.
  • Toegang is alleen mogelijk wanneer de medewerker daartoe schriftelijke toestemming van de projectleiding heeft.
  • De tot toegang bevoegde medewerkers dienen een verklaring te ondertekenen, waarin zij zich verplichten tot geheimhouding.
  • Nadat gegevens geschikt zijn gemaakt voor het analyseren, kunnen daarnaast onderzoeksmedewerkers de beschikking krijgen over gegevens, die niet herleidbaar zijn tot individuele personen.
  • De projectleiding ziet toe op de naleving van deze regels, onder eindverantwoordelijkheid van de stuurgroep van het GIANTT project.